Zoznam uznesení zo dňa 19. novembra 2008

k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Komárno a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
k návrhu na presun prostriedkov vo výške 400 mil. Sk v rozpočte Environmentálneho fondu z úverov na dotácie v roku 2008
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2008