Zoznam uznesení zo dňa 21. februára 2007

k návrhu poslanca Národnej rady SR Tibora Cabaja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 169)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 164/2002 Z. z. o spôsobe výpočtu platovej relácie na výpočet časti platu v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene a o obsahu cenovej dokumentácie na určenie platového koeficientu
k návrhu nariadenia vlády SR o zavedení letného času v rokoch 2007 až 2011
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 151/2006 a 202/2006 prijatých na 6. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na výrobky určené na styk s vodou určenou na ľudskú spotrebu
k správe o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 31. 12. 2006
k návrhu štatútu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog
k správe o plnení úloh zahraničnej politiky SR v roku 2006
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2007