Zoznam uznesení zo dňa 27. januára 2010

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 1481)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu Mikropôžičkového programu a návrhu kritérií na jeho realizáciu
k návrhu na zmenu a doplnenie štatútu Štátneho fondu rozvoja bývania
k návrhu koncepcie životného minima
k návrhu stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, predsedovi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy a podpredsedovi Poštového regulačného úradu
k návrhu na určenie funkčného platu generálnemu riaditeľovi a námestníkovi generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na určenie funkčných platov prednostov krajských pozemkových úradov, prednostov krajských lesných úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov
k návrhu na určenie funkčných platov prednostov krajských stavebných úradov
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostov krajských úradov životného prostredia
k návrhu na zmenu názvu a termínu úlohy v Pláne práce vlády SR na rok 2009, schváleného uznesením vlády SR č. 61 z 21. januára 2009
k návrhu na určenie platových náležitostí vedúcej služobného úradu Úradu priemyselného vlastníctva SR
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedníčke Úradu priemyselného vlastníctva SR
k návrhu na poskytnutie odmeny podpredsedovi Úradu priemyselného vlastníctva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu SR v Medzinárodnom menovom fonde a Európskej banke pre obnovu a rozvoj
k návrhu na vyslanie strážnej jednotky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane a na zmenu mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 15. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), Doha, Katar, 13. – 25. marec 2010
k správe o nákupe pandemickej vakcíny v SR
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2010
k programu stability SR na roky 2009 až 2012
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
k návrhu na určenie platových náležitostí pre vedúceho služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR
Návrh na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
k návrhu na určenie funkčných platov prednostov krajských školských úradov
k návrhu na úpravu funkčných platov riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu na úpravu funkčného platu generálnemu riaditeľovi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny