Zoznam uznesení zo dňa 14. septembra 2005

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zásad, ktorými sa menia zásady na uplatňovanie niektorých ustanovení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, uverejnené v čiastke 13 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva SR z 15. júla 2001 pod č. 51/2001 v znení zásad uverejnených v čiastke 12 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva SR z 26. apríla 2005 pod č. 47/2005
k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády na doplnenie jednotiek Hasičského a záchranného zboru špeciálnou hasiacou technikou, personálne posilnenie Univerzitnej knižnice v Bratislave, aktivity v zmysle dodatku k Akčnému plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2004 – 2005 a zvýšenie odmeňovania zamestnancov Kancelárie Súdnej rady SR
k analýze a návrhu ďalšieho postupu v oblasti vyplácania dividend od spoločností s majetkovou účasťou štátu a Fondu národného majetku SR
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k 14. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj - IDA
k správe o realizácii Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života za rok 2004 vrátane opatrení na rok 2005 a ďalšie obdobiee
k návrhu na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2005
k správe z kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a kontroly plnenia uznesenia vlády SR č. 1078 z 20. decembra 2000 k návrhu opatrení, ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom Audit a so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády splatných v I. štvrťroku 2005, so zameraním na kontrolu dodržiavania zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, súvisiacich predpisov a interných predpisov pri prideľovaní povolení pre cestných dopravcov a dopravných licencií v medzinárodnej autobusovej doprave
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov SR
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2005
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) a súvisiacim protokolom
k návrhu na realokáciu finančných prostriedkov v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
k dodatku Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2004 - 2005 - aktualizácia aktivít na rok 2005
k priebežnej správe o plnení Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2004 - 2005
k správe o výkupe pozemkov pod závody KIA a Hyundai Mobis a súvisiacu infraštruktúru
k správe o opatreniach na kompenzáciu rastúcich výdavkov domácností na energie a opatreniach vedúcich k zníženiu cien energií