Zoznam uznesení zo dňa 23. júna 2004

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
k právnej analýze k zverejňovaniu materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky
k návrhu na vydanie rozhodnutia vlády SR, že stavba Ferplast Nesvady je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme
k návrhu na zmenu počtu funkčných miest a na zmenu v systemizácii na úseku automatizovaného informačného systému orgánov špecializovanej štátnej správy
k návrhu zmeny Zmluvy o návratnom poskytnutí prostriedkov zo Štátnych finančných aktív č. 2586/2001 - KM/a z 1. augusta 2001
k návrhu na organizačné zabezpečenie predsedníctva Slovenskej republiky v Stredoeurópskej iniciatíve (SEI) v roku 2005
k návrhu opatrení na zabezpečenie úloh súvisiacich s ratifikáciou Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení
k smerniciam pre obrannú politiku Slovenskej republiky
k návrhu Cieľov síl 2004
k návrhu na zrušenie úlohy B.5 uznesenia vlády SR č. 952 z 8. októbra 2003
Dodatok č.3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2004
k návrhu mechanizmu náhrady cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ
k správe o pripravenosti SR na čerpanie predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov k 31. máju 2004
k návrhu žiadosti o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu pre projekt Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy
k návrhu žiadosti o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu pre projekt Vranov - pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Tople
k správe medzirezortnej komisie pre záchranu lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva za rok 2003 (Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad a pamiatky okolia, Vlkolínec a historické jadro mesta Bardejov)
k návrhu na zrušenie úloh a zmenu znenia úlohy z uznesenia vlády SR č. 446 z 13. mája 2004
k návrhu na zrušenie úlohy č. 15 na mesiac jún z Plánu práce vlády SR na rok 2004
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o účasti cudzincov vo verejnom živote na miestnej úrovni
k návrhu kandidátov Slovenskej republiky na voľbu sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku SLOVTHERMAE, Slovenské liečebné kúpele, podnik služieb, š. p. so sídlom v Bratislave - časť SLOVTHERMAE, Rajská 4, Bratislava a Liečebný ústav Diamant a Kúpeľný dom Achát Dudince
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku SLOVTHERMAE, Slovenské liečebné kúpele, podnik služieb, š. p. so sídlom v Bratislave – časť SLOVTHERMAE, Radlinského 13, Bratislava (podiel 8/80 nehnuteľností)
k návrhu na privatizáciu Slovenských elektrární, a. s. – problematika vyčlenenia vodnej elektrárne Gabčíkovo z vlastníctva Slovenských elektrární, a. s. Bratislava
k návrhu privatizácie Slovenských elektrární, a. s. – problematika reštrukturalizácie Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky, vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom, na Ukrajine 21. a 22. júna 2004
k návrhu opatrení za zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1024 z 18. júna 2004, prijatého na 28. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky