Zoznam uznesení zo dňa 11. marca 2009

k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na diplomatickej konferencii o prijatí Dohovoru o náhrade škody spôsobenej tretím stranám činmi protiprávneho zasahovania voči lietadlám a Dohovoru o náhrade škody spôsobenej lietadlami tretím stranám, konanej 20. apríla - 2. mája 2009 v Montreale
k návrhu na odvolanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Šali
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k správe o stave plnenia opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy k 31. januáru 2009
k správe o vývoji novoposkytnutých úverov klientom a ich úrokových sadzieb za mesiac január 2009
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2009
k návrhu na uzavretie koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1