Zoznam uznesení zo dňa 7. mája 2008

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory pri reštrukturalizácii vinohradu
k návrhu na vypovedanie Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej v Prahe a v Ulánbátare 9. júla 1984
k návrhu na uzavretie Dodatkového protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investíc
k návrhu postupu uzavretia zmieru v prípade, o ktorom koná Európsky súd pre ľudské práva - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu možností zabezpečenia výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice
k návrhu priebežného vyhodnotenia plnenia Národnej politiky pre elektronické komunikácie za rok 2007
k analýze evidovaných výhradných ložísk za účelom ich ďalšej redukcie
k návrhu na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na 14. zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke 26. mája – 6. júna 2008
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady v Bruseli 13. a 14. marca 2008
k návrhu účasti delegácie SR na 24. svetovom poštovom kongrese v Ženeve 2008
k návrhu Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2007
k návrhu Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2007
k návrhu určenia subjektov zapojených do riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II v rámci cieľa európska teritoriálna spolupráca pre programové obdobie 2007 - 2013 v podmienkach SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
ku Koncepcii reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov
k návrhu účasti a smernice delegácie SR na 61. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia 19. až 24. mája 2008 v Ženeve
k návrhu na odvolanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Trebišove
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2008
k návrhu kandidátov na vymenovanie člena Rady pre reguláciu
k návrhu opatrení k zlepšeniu informovanosti občanov SR a k eliminácií rizík vyplývajúcich z možného špekulatívneho zvyšovania cien tovarov a služieb v súvislosti s prechodom na spoločnú európsku menu
k návrhu na zrušenie úlohy C.15 uznesenia vlády SR č. 856 z 11. októbra 2006 vo vzťahu k podriadeným organizáciám civilnej časti kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Obvodného úradu v Trebišove
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrh una zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ