Zoznam uznesení zo dňa 7. júna 2006

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov
k návrhu na zmeny uznesenia vlády SR č. 666 zo 7. septembra 2005 a uznesenia vlády SR č. 542 z 13. júla 2005
k správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2005
k správe o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 30. aprílu 2006
k účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu k 31. 12. 2005 a rozdeleniu výsledku hospodárenia za rok 2005
k návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2007 až 2009
k Druhej periodickej správe SR o implementácii Dohovoru OSN o právach dieťaťa
k návrhu vyhodnotenia pôsobenia ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2005 s návrhom predpokladanej účasti v rokoch 2006 a 2007
k návrhu koncepcie ochrany bezpečnosti cestujúcej verejnosti a ochrany majetku v obvode železničných dráh
k vyhodnoteniu kontrolného mechanizmu a finančného modelu za rok 2005 a aktualizácii plánu plnenia konsolidačnej funkcie Železníc SR
k analýze komplexného systému verejného obstarávania, evidencie a repasácie počítačov vo verejnej správe
k návrhu na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby rekonštrukcia objektov Mýtna č. 28 - 34, Bratislava pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave
k správe o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám
k správe o dôsledkoch a dopadoch zmien východiskových podmienok schválených projektov spolufinancovaných z Kohézneho fondu
k správe o zriadení sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom na úrovni NUTS 2 a ich zapojenie do implementácie Regionálneho operačného programu
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostov krajských stavebných úradov
k návrhu na zrušenie neaktuálnych úloh z uznesení vlády SR
k zefektívneniu verejného obstarávania zavedením systému centralizovaného verejného obstarávania
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení nariadenia vlády SR č. 177/2005 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 15. a 16. júna 2006
k návrhu na vymenovanie Stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky vo Svetovej obchodnej organizácii v Ženeve
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2006
k návrhu Investičnej zmluvy medzi spoločnosťou Johnson Controls Holding Company Inc., U. S. A. a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR
k návrhu na vymenovanie predsedu, podpredsedov a členov rady správcov Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
k návrhu na bezodplatný prevod vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu nariadenia vlády SR o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre Indonéziu
k návrhu na uzavretie Mnohostrannej dohody medzi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Islandskou republikou, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, Nórskym kráľovstvom, Srbskom a Čiernou Horou, Rumunskom a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA)
k návrhu na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
k podaniu návrhu na Ústavný súd SR podľa čl. 128 Ústavy SR vo veci sporného výkladu ústavných kompetencií prezidenta SR pri menovaní viceguvernéra Národnej banky Slovenska medzi vládou a prezidentom
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža - VYHRADENÉ
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža III. triedy - VYHRADENÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ