Zoznam uznesení zo dňa 10. marca 2010

k správe o priebehu a následkoch povodní na území SR za obdobie január až august 2009
k návrhu na vymenovanie člena Dozornej komisie Slovenskej televízie
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach vydania osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na uskladňovanie plynov a kvapalín
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc a rámcových rozhodnutí
k správe o plnení opatrení vlády SR na prekonanie dopadov hospodárskej a finančnej krízy za rok 2009
k Memorandu o porozumení medzi EK a NARMSP o použití revolvingových prostriedkov vytvorených z programu PHARE na podporu malého a stredného podnikania v rámci ČSFR T9106 a vrátených NARMSP
k návrhu programu komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva Slovenska
k vecnému, časovému a finančnému harmonogramu prevádzky technologického zariadenia na masovú deacidifikáciu ohrozených dokumentov v knižniciach a archívoch
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2010
k Stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti a vyhláseniu odbornej a verejnej diskusie
k informácii o možnostiach ukončenia nájomného vzťahu v objekte, v ktorom sídli Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ