Zoznam uznesení zo dňa 26. februára 2003

k návrhu zákona o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k monitoru napĺňania administratívnych kapacít vytvorených uznesením vlády SR č. 702 z 18. júla 2001 k 1. januáru 2003
k návrhu prvej správy o priebežnom plnení Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2002 a 2003
k návrhu na vymenovanie Ludmily Bizoňovej na pracovnú pozíciu v Medzinárodnej investičnej banke
k návrhu základných opatrení na vypracovanie Plánu realizácie Koncepcie bezpečnostného systému SR podľa modelu č. 1
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Dánskeho kráľovstva Andersom Foghom Rasmussenom v Slovenskej republike 3. a 4. marca 2003
k správe o plnení úloh zahraničnej politiky SR za rok 2002 a zameranie zahraničnej politiky SR na rok 2003
k návrhu upravenej aktualizácie Programu rozvoja bývania v časti Podprogram poskytovania dotácií na obstarávanie nájomných bytov a Podprogram poskytovania dotácií na prípravu územia a na výstavbu technickej vybavenosti
k návrhu ďalšieho postupu decentralizácie verejnej správy
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2003
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o organizovaní trhu s cukrom
k správe o zavádzaní Rozšíreného decentralizovaného implementačného systému (EDIS) pre nástroje predvstupovej pomoci PHARE a ISPA v SR
k správe o plnení Koncepcie vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rámci integračného procesu za obdobie druhého polroka roku 2002 a plánované aktivity na rok 2003
k návrhu na uzavretie Dohody o financovaní medzi Slovenskou republikou a Európskou investičnou bankou - Slovensko – Projekt európskych ciest – diaľnica D/61, Bratislava
k návrhu kritérií na poskytovanie finančných prostriedkov obciam na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby na roky 2003 – 2006 a rozdelenia finančných prostriedkov obciam na dokončovanie základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby na rok 2003
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Rumunska Adrianom Nastasem v Slovenskej republike 5. a 6. marca 2003
k návrhu rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady kraja
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Svetovou bankou o grante na podporu reformy účtovníctva a auditu na Slovensku
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a Dozornej rady Exportno-importnej banky SR
k návrhu na odvolanie prednostu Okresného úradu v Považskej Bystrici a vymenovanie prednostu Okresného úradu v Považskej Bystrici a Sobranciach
k návrhu ... - Dôverné
k návrhu ... - Dôverné
k návrhu ... - Dôverné
k správe ... - Dôverné