Zoznam uznesení zo dňa 19. decembra 2007

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na zníženie emisií z klimatizačných systémov v motorových vozidlách
k legislatívnemu a pracovnému programu Európskej komisie na rok 2008 a správe o prioritách vyplývajúcich z legislatívneho a pracovného
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Severoslovenská vysoká škola n. o. v Čadci
k návrhu na poskytnutie odmien prednostom krajských školských úradov za II. polrok 2007
k programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2010
k návrhu modernizácie a rozvoja mobilného parku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. na obdobie rokov 2008 až 2010 (2012)
k programu modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2007 až 2010
Nk návrhu na úpravu platových náležitostí predsedovi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
k návrhu inštitucionalizácie systému podpory exportu v Slovenskej republike
k návrhu na odsúhlasenie postupu zabezpečenia dane z príjmov podľa § 44 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
k návrhu stratégie spotrebiteľskej politiky Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013
k návrhu stratégie uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v SR
k návrhu Plánu práce vlády SR na rok 2008
k návrhu na poskytnutie odmeny za II. polrok 2007 predsedom a podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu, podpredsedovi Poštového regulačného úradu, predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, predsedníčke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predsedovi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, splnomocnencom vlády SR a generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiam Európskych spoločenstiev
k návrhu na doriešenie prevodu správy celej majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a s ňou súvisiaceho výkonu práv a povinností akcionára z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na Ministerstvo hospodárstva SR
k návrhu koncepcie výchovy a vzdelávania národnostných menšín
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie portugalského predsedníctva vedenej predsedom vlády Portugalskej republiky José Sócratesom v Slovenskej republike 21. a 22. decembra 2007 pri príležitosti slávnostného vstupu SR do Schengenského priestoru
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2008 a dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2007
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 696/2007 prijatého na 16. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR a na zmenu účelu použitia prostriedkov z rezervy vlády uvoľnených na základe uznesenia vlády SR č. 496 zo 6. júna 2007
k identifikácii kľúčových problémov realizácie projektu Cyklotrónového centra Slovenskej republiky v krátkodobom horizonte a návrh na ich riešenia
k návrhu na poskytnutie štátnej pomoci pre spoločnosti SEWON ECS SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne; ZF Levice, s. r. o. so sídlom Strojárenská 2, 917 02 Trnava; Rübig SK, k. s. so sídlom Andreja Hlinku 86, 972 71 Nováky; INSTITUTE EUROPHARM, s. r. o. so sídlom Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok; MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Poľná 15, 066 01 Humenné; TRW Steering Systems Slovakia, s. r. o. so sídlom Piešťanská 1202/44, 915 28 Nové Mesto nad Váhom; Magneti Marelli Slovakia s. r. o. so sídlom Porubského 2, 811 06 Bratislava a MAR SK, s. r. o. so sídlom Hlavná 1940, 038 52 Sučany
k návrhu na poskytnutie štátnej pomoci pre spoločnosti Yazaki Wiring Technologies Slovakia s. r. o. so sídlom Továrenská 2, 071 01 Michalovce a Muehlbauer Technologies s. r. o. so sídlom Sasinkova 6, 951 41 Lužianky
k návrhu na poskytnutie štátnej pomoci pre spoločnosti GLOVIS SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom na Bráne 1, 010 48 Žilina a HYSCO SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom na Bráne 1, 010 48 Žilina
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu, ktorým je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu, ktorým je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
k návrhu na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
k návrhu zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov