Zoznam uznesení zo dňa 4. októbra 2006

k informácii o sociálno-ekonomickej situácii v okrese Rožňava
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 64/2006 prijatého na 4. schôdzi Národnej rady SR
k správe o účasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch Európskej únie za rok 2005
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Singapurskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Dohode o ustanovení Európskej molekulárno-biologickej konferencie
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k správe o spôsobe riešenia problémov pri výkupe pozemkov v rámci realizácie významnej investície KIA a Hyundai Mobis
k návrhu na účasť delegácie SR na 4. stretnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií v Ríme, Taliansko, 15. až 17. novembra 2006
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom v Poľskej republike 5. októbra 2006
k návrhu na účasť oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na summite predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny v Maďarskej republike (Visegrád, 10. októbra 2006)
k návrhu na odvolanie prednostu Krajského školského úradu v Nitre a prednostky Krajského školského úradu v Košiciach
k návrhu na vymenovanie prednostov krajských školských úradov do funkcie
k návrhu na pokračovanie rozostavanej stavby Revitalizácia a rekonštrukcia Krajského súdu v Prešove
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2006