Zoznam uznesení zo dňa 25. apríla 2001

k analýze vývoja príčin nezamestnanosti a návrh opatrení na jej znižovanie
k správe o plnení bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 214 zo 7. 3. 2001
k návrhu na rozdelenie finančných prostriedkov obciam z výnosu lotérií a iných podobných hier na dokončovanie stavieb základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby na rok 2001
k návrhu opatrení zameraných na vyhľadávanie a potieranie nelegálnej práce, vrátane vyhodnotenia doterajšieho postupu
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001