Zoznam uznesení zo dňa 31. augusta 2004

k návrhu poslancov Národnej rady SR Dušana Jarjabka a Dušana Čaploviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii (tlač 797)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Dušana Jarjabka a Dušana Čaploviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (tlač 798)
k návrhu zákona o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení slovenskej rýchlostnej cesty R6 a českej rýchlostnej cesty R49 na slovensko-českej hranici
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby prístavba Mechanizačnej fakulty k pavilónu S pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby výstavba Študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave
k návrhu na zmenu systemizácie štátnych zamestnancov v štátnej službe na roky 2004, 2005 a 2006 v rozpočtovej kapitole Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR v súvislosti s transformáciou krajských úradov, zrušením okresných úradov a vytvorením úradov špecializovanej miestnej štátnej správy
k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Štatistického úradu SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2004
k návrhu na presun kompetencií na úseku otvárania, zrušenia a zmeny charakteru hraničných priechodov na dočasných vonkajších hraniciach Európskej únie z Ministerstva financií SR na Ministerstvo vnútra SR
k návrhu účasti delegácie SR na 59. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie