Zoznam uznesení zo dňa 3. mája 2006

k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety a žiarovky pre tieto svetlomety
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na zorné pole výhľadu a stieračov predného skla poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na odrazové sklá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na osvetľovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie na poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na zariadenia na ochranu pred neoprávneným použitím motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na systémy zabraňujúce rozstreku pre určité kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na zadné svietidlá do hmly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na brzdové zariadenia poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečných vecí
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na prednú ochranu motorových vozidiel proti podbehnutiu
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na bezpečnostné zasklievacie materiály na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na parkovacie svietidlá motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na ochranné zariadenia pred neoprávneným použitím dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na smerové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na doplnkové obrysové svietidlá, predné obrysové svietidlá, zadné obrysové svietidlá, bočné obrysové svietidlá, brzdové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred účinkami optického žiarenia pri práci
k návrhu koncepcie boja proti extrémizmu
k správe o plnení Národného akčného plánu boja proti terorizmu za rok 2005 a aktualizácii Národného akčného plánu boja proti terorizmu – REV 1
k správe o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizovaného Komplexného programu boja so zločinnosťou
k návrhu na odvolanie Ing. Milana Barana z funkcie prednostu Obvodného úradu v Poprade a na vymenovanie Ing. Štefana Kubíka do tejto funkcie
k návrhu na zmenu prílohy č. 4 k správe o finančných aspektoch členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách a návrhu na zmenu spôsobu úhrady členských príspevkov do medzinárodných organizácií
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci apríl z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006 a zmene termínov niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2005
k návrhu Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2005
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2006
k návrhu nariadenia vlády SR o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a o obsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zariadenia, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom a náležitosti ich prevádzkového poriadku
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme
k návrhu nariadenia vlády SR o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia a požiadavky na použitie epidemiologicky rizikových potravín na zotavovacích podujatiach
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitosti návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík
k návrhu Investičnej zmluvy medzi spoločnosťou SCA Hygiene Holding Aktiebolag, Švédske kráľovstvo a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR
k návrhu účasti a smernice delegácie SR na 59. svetovom zdravotníckom zhromaždení 22. až 27. mája 2006 v Ženeve
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2006
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2007 uzatváranej v zmysle § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na vymenovanie nového člena Legislatívnej rady vlády SR
k návrhu účasti delegácie SR na 95. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve 31. mája až 16. júna 2006