Zoznam uznesení zo dňa 2. apríla 2003

k návrhu na vymenovanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby
k návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Ruskej federácie o medzinárodnej cestnej doprave
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Uzbeckej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov
k návrhu na ďalší postup pri získavaní podpory členstva Slovenskej republiky v Organizácii Severoatlantickej zmluvy
k návrhu na vyslanie príslušníka ozbrojených síl SR do operácie pod vedením Európskej únie v Macedónsku
k návrhu na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom do Ruskej federácie 7. až 9. apríla 2003
k správe o účasti delegácie SR na Konferencii ITU vládnych splnomocnencov 2002, záverečných dokumentoch PP´02 a ich implementácii v podmienkach SR
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 na mesiac máj z prílohy Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002, schváleného uznesením vlády SR č. 1203 z 19. decembra 2001
k návrhu účasti delegácie SR na WIPO summite Duševné vlastníctvo v ekonomike založenej na poznatkoch, konanom v Pekingu, v Čínskej ľudovej republike 24. až 26. apríla 2003
k analýze praktického uplatňovania zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu predaja podniku Hotel Forum Bratislava s. r. o.
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2003
k návrhu postupu finančného zabezpečenia dopadov vyplývajúcich z neschválenia novely zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov
k návrhu Koncepcie reformy dôchodkového zabezpečenia v SR
k správe o činnosti Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky ochrany prírody a životného prostredia
k návrhu na odsúhlasenie presunu finančných prostriedkov medzi programami v rozpočte kapitoly Ministerstva vnútra SR – bezpečnostný úsek v roku 2003 v zmysle § 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu na odsúhlasenie presunu finančných prostriedkov medzi programami v rozpočte kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR v roku 2003 v zmysle § 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu podmienok čerpania investičných stimulov príjemcovi Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník, schválených uznesením vlády SR č. 945 z 21. augusta 2002 - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k projektu oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní – 1 fáza -NESPRÍSTUPŇOVAŤ