Zoznam uznesení zo dňa 13. júna 2007

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 289)
k návrhu poslankýň Národnej rady SR Kataríny Tóthovej, Zdenky Kramplovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 266)
k návrhu poslankyne Národnej rady SR Tatiany Rosovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 290)
k súhrnnej správe o treťom roku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii
k pozícii vlády Slovenskej republiky na rokovanie Európskej rady o inštitucionálnej reforme 21. a 22. júna 2007 v Bruseli
k návrhu na vytvorenie špeciálnej ochrannej jednotky v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR s cieľom ochrany zastupiteľských úradov SR v zahraničí v krízových situáciách
k návrhu operačného programu cezhraničnej spolupráce Rakúsko - Slovenská republika 2007 - 2013
k návrhu na vyslanie delegáta SR na 13. zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke 9. až 20. júla 2007
k návrhu na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 922 z 31. októbra 2006
k návrhu nariadenia vlády SR o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiam Európskych spoločenstiev
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 21. a 22. júna 2007
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2007
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 957 z 15. novembra 2006
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 220 z 8. marca 2006 k návrhu na vydanie štátnych dlhopisov Slovenskej republiky v sume najmenej 1 mld EUR v zahraničí za účelom krytia splátok istín štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov splatných v roku 2006