Zoznam uznesení zo dňa 28. septembra 2006

k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o hospodárskej spolupráci
k správe o vyhodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky a návrhu piatej aktualizácie Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky
k návrhu obsahovej a personálnej rekonštrukcie Rady vlády SR pre verejnú správu
k návrhu na odvolanie prednostov krajských školských úradov
k návrhu na vymenovanie prednostov krajských školských úradov do funkcie
k návrhu na zrušenie úlohy B. 6 uznesenia vlády SR č. 252 z 24. marca 2004
k návrhu na určenie platových náležitostí riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k analýze postavenia a pôsobnosti krajských úradov
k návrhu žiadosti o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu pre projekt Ochrana vodných zdrojov trenčianskeho regiónu
k návrhu na zmenu bodu B. 2 uznesenia vlády SR č. 552 zo 16. júna 2004 v znení uznesení vlády SR č. 1245/2004, 320/2005 a 283/2006
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci august z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2006
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2006
k návrhu zákona o veterinárnej starostlivosti
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu systémového riešenia financovania neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení v súlade s princípmi fiškálnej decentralizácie
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 191/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel pri náraze
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách pri čelnom náraze
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách pri bočnom náraze
k návrhu na vymenovanie predsedníčky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky pre druhé funkčné obdobie a určenie platových náležitostí
k návrhu inštitucionalizácie systému slovenskej rozvojovej pomoci
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov krajských lesných úradov
k návrhu na doplnenie uznesení vlády SR č. 729 z 30. augusta 2006 a 776 z 20. septembra 2006
k návrhu na odvolanie prednostov obvodných úradov v Žilinskom kraji, v Prešovskom kraji a niektorých ďalších obvodných úradov a na vymenovanie prednostov týchto úradov
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 686 z 9. augusta 2006 k návrhu na viazanie výdavkov kapitol štátneho rozpočtu na rok 2006
k návrhu na vymenovanie prednostu Krajského úradu životného prostredia v Prešove
na určenie platových náležitostí prednostov krajských úradov životného prostredia
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského stavebného úradu v Žiline