Zoznam uznesení zo dňa 21. apríla 2004

k návrhu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
k návrhu zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu Trestného zákona
k návrhu zákona o Úradnom vestníku Európskej únie
k návrhu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o ekologickom poľnohospodárstve
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády SR č. 486/2003 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje systém úhrady nákladov v krmivárskom sektore
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá na organizovanie štátnych odborných kontrol krmív
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov do obehu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 312/2003 Z. z. o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení nariadenia vlády SR č. 490/2003 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu
k správe o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR za prvý štvrťrok 2004 a predikcii do konca roka 2004
k návrhu postupu pri podpise bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi Európskej únie a závislými územiami na krajinách Európskej únie a tretími štátmi o uplatňovaní Smernice č. 2003/48/EC o zdaňovaní príjmov z bankových vkladov vo forme úrokových platieb
Uznesenie
k návrhu na finančné zabezpečenie budovy novostavby Slovenského národného divadla v roku 2004
k informácii o plnení uznesenia Národnej rady SR č. 273 z 25. apríla 2003 k Petícii poľnohospodárov a potravinárov Slovenska
k správe o prijatí nariadenia Komisie (ES) č. 1972/2003 z 10. novembra 2003 a nariadenia Komisie (ES) č. 60/2004 zo 14. januára 2004 o prechodných opatreniach v súvislosti s pristúpením nových členských štátov do Európskej únie
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2004
k návrhu zákona o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o zriadení Akadémie ozbrojených síl, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach uznania prírodných minerálnych vôd
k návrhu účasti a smernice delegácie SR na 57. svetovom zdravotníckom zhromaždení 17. až 22. mája 2004 v Ženeve
k návrhu na zmenu v systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe v rozpočtovej kapitole Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2004 od 1. mája 2004
k návrhu na zmenu spolupredkladateľa úlohy č. 7 v mesiaci február v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004
k odpočtu harmonogramu opatrení vyplývajúcich zo Súhrnnej monitorovacej správy o pripravenosti Slovenska na členstvo v EÚ z 5. novembra 2003 – stav k 31. marcu 2004
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o plate poslanca Európskeho parlamentu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú opatrenia vyplývajúce z nezaradenia určitých účinných látok do zoznamu povolených účinných látok
k správe o priebehu reformy vysokého školstva na Slovensku a jej dopadoch na študentov vysokých škôl