Zoznam uznesení zo dňa 15. decembra 2004

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov (tlač 937)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945 v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik, so sídlom v Pliešovciach
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Slovenská legálna metrológia (v skratke „SLM“) so sídlom v Banskej Bystrici na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania, Bratislava na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie EKONOM-SERVIS, Bratislava na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na uzavretie II. Dodatku k Dohode o štatúte spolupracujúceho štátu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)
k návrhu aktualizácie Programu štátnej pomoci obnovy bytového fondu realizovanej formou poskytovania bankových záruk za úvery
k návrhu Programu rozvoja bývania
k návrhu programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním jednotiek a príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do zahraničia a s prijímaním príslušníkov a jednotiek cudzích ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v roku 2005
k správe o účasti delegácie SR na 23. Svetovom poštovom kongrese v Bukurešti
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 444/2003 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci november z Plánu práce vlády SR na rok 2004
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2005 a dodatku č. 3 návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2004
k návrhu zákona o vinohradníctve a vinárstve
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia
k návrhu nariadenia vlády SR o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
k návrhu nariadenia vlády SR o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
k Národnej správe o stave implementácie Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky II
k analýze súčasného stavu prác na transformácii štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie úlohy C.7 uznesenia vlády SR č. 1120 z 24. novembra 2004
k správe o priebehu nábehu klientov do Štátnej pokladnice so stavom k 31. 12. 2004
k zameraniu zahraničnej politiky SR na rok 2005
k návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2005 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
k analýze súčasného stavu evidencie, ochrany a sprístupňovania zbierkových fondov a expozícií múzeí a galérií v Slovenskej republike
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR pre ministra kultúry SR
k návrhu Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2005
k návrhu tvorby pohotovostných zásob štátu na roky 2005 - 2006
k projektu transformácie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky
k spôsobu riešenia záväzkov Železníc SR voči Sociálnej poisťovni a návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu na zmenu v systemizácii štátnych zamestnancov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd
k návrhu na vymenovanie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska
k správe o výsledku preverenia opodstatnenosti požiadaviek na poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na odstránenie následkov povodní vo vybraných obciach a mestách Košického a Prešovského kraja
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 446 z 25. apríla 2002
k návrhu na jednorazovú finančnú podporu slovenských národnostnýchškôl a inštitúcií v Maďarskej republike
k návrhu na uzavretie Dodatku k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným vyšehradským fondom
k návrhu zmeny Zmluvy o návratnom poskytnutí prostriedkov zo Štátnych finančných aktív č. 2586/2001 - KM/a z 1. augusta 2001
k návrhu na zmenu bodu B. 2 uznesenia vlády SR č. 552 zo 16. júna 2004
k správe o dôsledkoch živelnej pohromy z novembra 2004 na území Slovenskej republiky s dôrazom na územie Vysokých Tatier a priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a ďalšom postupe vlády pri obnove území postihnutých živelnou pohromou