Zoznam uznesení zo dňa 4. marca 2009

k Strednodobej stratégii oficiálnej rozvojovej pomoci SR na roky 2009 - 2013
k správe o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2008
k Zameraniu zahraničnej politiky SR na rok 2009
k správe o aktuálnej ekonomickej situácii v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. a v Železniciach Slovenskej republiky
k návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2009 až 2011
k návrhu na vymenovanie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 z mesiaca máj z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008
k návrhu jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí
k návrhu zákona o vinohradníctve a vinárstve
Uznesenie
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe štátnych rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na obce
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2009
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1166/ 2008 prijatého na 29. schôdzi Národnej rady SR
k informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k harmonogramu úloh akčného plánu rozvoja verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2009
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na ocenenie športovcov za športové výsledky v roku 2008
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
k návrhu uznesenia Národnej rady SR na prijatie opatrení eliminujúcich dopady hospodárskej krízy a na ochranu a tvorbu pracovných miest (tlač 964)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov