Zoznam uznesení zo dňa 6. júla 2005

k návrhu zákona o chove rýb a iných vodných živočíchov a o zmene a doplnení zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (zákon o akvakultúre)
k návrhu Terminologického slovníka v oblasti krízového riadenia a zásady jeho používania
k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 13. výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky
k Národnému plánu zavedenia eura v Slovenskej republike
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2005
ku koncepcii účasti SR v civilnom krízovom manažmente EÚ
k návrhu na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na jedenáste zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke
k správe o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám
k informácii o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou
k správe o plnení Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR
k návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2005
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2005
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku Vojenské stavby Bratislava– štátny podnik so sídlom v Bratislave, Príjazdná 7/A
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie vlády SR č. 939 o privatizácii časti príspevkovej organizácie Ústav cestnej dopravy Bratislava, časť - Ústav cestnej dopravy, Miletičova 1, 821 08 Bratislava
k návrhu kandidátov na člena regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do zahraničia za účelom vojenského cvičenia
k návrhu postupu na plnenie poslania diplomatickej misie Slovenskej republiky v Irackej republike po 11. 6. 2005 - Vyhradené