Zoznam uznesení zo dňa 9. januára 2008

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
k návrhu zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008
k návrhu na ukončenie platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zjednodušení vydávania víz slovenským a ruským občanom, uzavretej formou výmeny diplomatických nót z 22. augusta a 1. októbra 2001
k návrhu koncepcie cenovej politiky
k návrhu na odvolanie prednostu Krajského úradu životného prostredia v Nitre
k Národnému programu prevencie obezity
ku koncepcii Štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie úloh v mesiaci december v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci jún v Pláne práce vlády SR na rok 2007
k správe o priebehu a výsledkoch VII. zasadnutia Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru 24. až 26. septembra 2007 v Kyjeve
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2008
k návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2008
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 697/2007 prijatého na 16. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu plánu opatrení Slovenskej republiky pre prípad vzniku udalostí, podliehajúcich Medzinárodným zdravotným predpisom (2005) schváleným Svetovou zdravotníckou organizáciou
k návrhu aktualizácie postupnosti (Roadmap) implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR
k návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o liberalizácii vízového režimu, uzavretej formou výmeny diplomatických nót z 30. januára a 21. februára 2001
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 737 zo 14. júla 2004 k návrhu liberalizácie vízového režimu medzi Slovenskou republikou a Srbskom a Čiernou Horou
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi obrany a na zrušenie uznesenia vlády SR č. 172/2007
k návrhu komunikačného plánu k implementácii Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskej únie v SR
k štúdii vybudovania nosnej siete na prenos utajovaných informácií
k správe o priebehu privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu, a. s.
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR