Zoznam uznesení zo dňa 28. novembra 2007

k návrhu poslanca Národnej rady SR Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. (tlač 449)
Uznesenie
k návrhu poslankyne Národnej rady SR Jany Laššákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 445)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o organizácii a podpore športu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
k návrhu na úpravu Programu rozvoja bývania
k návrhu Koncepcie geologického výskumu a prieskumu územia Slovenskej republiky na roky 2007 - 2011 (s výhľadom do roku 2015)
k návrhu na účasť delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na summite predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny a Slovinska v Českej republike (Rožnov pod Radhoštěm, Ostrava, 9. a 10. decembra 2007)
k návrhu zabezpečenia prípravy a účasti výprav Slovenskej republiky na Hrách XXIX. olympiády a XIII. paralympijských hrách v Pekingu 2008
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne
k návrhu na zrušenie úlohy č. 19 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007
k návrhu na zrušenie úlohy č. 29 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
k návrhu medzirezortného programu pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
k správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2006
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na zabezpečenie účasti delegácie Slovenskej republiky na 12. zasadnutí Generálnej konferencie UNIDO, ktorá sa uskutoční 3. až 7. decembra 2007 vo Viedni
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2007
k návrhu na odvolanie predsedu a podpredsedu rady správcov a vymenovanie predsedu a podpredsedu rady správcov Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
k návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona SNR č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov
k návrhu na dočasné pozastavenie prevodov pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 753 z 5. septembra 2007 k postupu výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou PPP
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné