Zoznam uznesení zo dňa 19. júna 2002

k návrhu Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci a bývanie na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1430)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Kataríny Tóthovej a Jána Jasovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1552)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z. a v znení zákona č. 143/2002 Z. z. (tlač 1554)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov (tlač 1496)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe (tlač 1541)
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Považská Bystrica – čistiareň odpadových vôd a kanalizačný systém
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Žilina – intenzifikácia čistiarne odpadových vôd a rozšírenie kanalizácie
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu roku 2002 získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, rozpočtovaných v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa, časť 642 200 – menšinová kultúrna politika prostredníctvom Úradu vlády SR – II. časť
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov v sume 34 mil. Sk
k návrhu transformácie schváleného rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2002
k návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o zdravotníckej spolupráci, podpísanej v Bukurešti 25. marca 1958
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie vlády SR vydané uznesením vlády SR č. 508 zo 4. augusta 1998 o privatizácii podniku Kysucké drevárske závody, štátny podnik, Krásno nad Kysucou
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii podniku Výskumný ústav krmivársky, štátny podnik so sídlom v Ivánke pri Dunaji, Nádražná 36
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii príspevkovej organizácie Lignotesting, Drevársky a nábytkársky ústav skúšobný, Štátna skúšobňa SKTC - 129
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 181 z 27. februára 2002 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, rozpočtovaných v rozpočtovej kapitole VPS na finančné zabezpečenie aktivít rezortu školstva SR
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2002
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti pre poskytovanie zahraničného príspevku
k návrhu na podpis a ratifikáciu Európskej dohody vzťahujúcej sa na osoby zúčastňujúce sa konania pred Európskym súdom pre ľudské práva Slovenskou republikou
k návrhu na uzavretie Protokolu č. 13 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúci sa zrušenia trestu smrti za každých okolností
k správe o zabezpečení uzavretia kapitoly č. 21 – Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov
k spätnému odkúpeniu štátnych reštrukturalizačných dlhopisov v objeme 9,1 mld Sk vo vlastníctve Všeobecnej úverovej banky, a. s. Bratislava
k návrhu rozdelenia finančných prostriedkov obciam z výnosu lotérií a iných podobných hier na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby na rok 2002
k návrhu postupu koordinácie rozhodovacích procesov v štátnej správe v záležitostiach EÚ po podpísaní Prístupovej zmluvy SR-EÚ
k návrhu na účasť delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na summite predsedov vlád krajín V4 v Ostrihome
k návrhu na vyslanie vrtuľníkovej jednotky Armády SR do operácie na podporu mieru pod vedením NATO - SFOR
k informácii o pokračovaní pôsobenia vojenskej poľnej nemocnice Armády SR v nástupníckej mierovej misii Organizácie Spojených národov UNMISET vo Východnom Timore
k návrhu na jednorazové oddlženie Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Európskej rade v Seville 22. júna 2002
k návrhu na podpísanie Dodatku k úverovej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svetovou bankou k čerpaniu úveru na financovanie Projektu reformy správy sociálnych dávok
k návrhu... - TAJNÉ!