Zoznam uznesení zo dňa 19. apríla 2001

k návrhu legislatívneho zámeru komplexných zmien právnej úpravy záložného práva
k návrhu zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 480/2000 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení nariadenia vlády SR č. 23/2001 Z.z.
k doplnku legislatívnych úloh k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2001, ktoré vyplynuli z novely Ústavy Slovenskej republiky schválenej 23. februára 2001
k návrhu opatrení na zabezpečenie úloh z uznesenia Národnej rady SR č. 1277 z 27. 2. 2001
k návrhu na schválenie žiadosti vlády SR o poskytnutie pôžičky z Rozvojovej banky Rady Európy na realizáciu projektu „Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum – Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave“
k návrhu na prijatie úlohy pre urýchlenie privatizácie štátnych podnikov v oblasti elektroenergetiky, štátnych podnikov Vodární a kanalizácií a Slovenský plynárenský priemysel
k súhrnnej správe o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám za rok 2000 a aktualizácia na rok 2001
k návrhu na prijatie Štvrtého dodatku k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Fínskej republiky Paavom Lipponenom v Slovenskej republike 3. a 4. mája 2001
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Lotyšskej republiky Andrisom Berzinšom v Slovenskej republike 13. a 14. mája 2001
k správe o priebehu a výsledkoch 5. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni zástupcov ministrov zahraničných vecí
k návrhu na vyslanie jednotky Armády Slovenskej republiky do mierovej misie Organizácie Spojených národov UNFICYP na Cypre
k návrhu koncepcie spracovania Predvstupovej procedúry fiskálneho dohľadu
k návrhu na uzavretie zmeny Protokolu 1 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou a zmeny Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou
k návrhu na uskutočnenie cesty oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom do Maďarskej republiky 23. 4. 2001