Zoznam uznesení zo dňa 10. septembra 2003

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o elektronických komunikáciách
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkov v znení zákona č. 260/1999 Z. z.
k návrhu na uzavretie Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodného trestného súdu (New York, 9. 9. 2002)
k návrhu štatútu Rady vlády SR pre deti a mládež a návrh na vymenovanie jej nových členov
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2003
k správe o pripravenosti SR na čerpanie predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov k 31. augustu 2003
k návrhu na zlepšenie odmeňovania zamestnancov štátnej a verejnej služby pracujúcich v oblasti predvstupových fondov a prípravy na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky po splatnosti voči Alžírskej demokratickej a ľudovej republike
k návrhu na zníženie počtu štátnozamestnaneckých miest v služobných úradoch v pôsobnosti Ministerstva obrany SR
k návrhu Deklarácie o spolupráci v oblasti povodia rieky Tisy
k návrhu na účasť delegácie SR na 47. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni 15. až 19. septembra 2003
k návrhu účasti delegácie SR na 4. zasadnutí zmluvných strán Dohody o ochrane populácií európskych druhov netopierov, Sofia, 22. až 24. septembra 2003
k návrhu pozície Slovenskej republiky k Negociačnému mandátu EK k NRP pre vyjednávanie CSF
k návrhu na zmenu gestora v rámci plnenia hramonogramu budovania hraničných inšpekčných veterinárnych a fytosanitárnych staníc na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké, Čierna nad Tisou a Letisko Bratislava
k návrhu účasti delegácie SR na 32. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO Paríž, 29. 9. – 17. 10. 2003
k návrhu postupu na zabezpečenie súladu medzinárodných zmlúv hospodárskeho charakteru Slovenskej republiky so záväzkami vyplývajúcimi z jej členstva v Európskej únii
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o pomoci pri likvidácii súčastí rakiet