Zoznam uznesení zo dňa 26. júla 2006

k správe o audite súčasného procesu uznávania dokladov o vzdelaní a návrhu na zjednodušenie procesu uznávania
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva SR
k návrhu na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva SR
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva financií SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva financií SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
k stratégii prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie v SR
k správe o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady v Bruseli 15. – 16. júna 2006
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2006
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v I. polroku 2006 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v II. polroku 2006
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR a na vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu na odvolanie prednostky Krajského školského úradu v Banskej Bystrici
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky v medzinárodných finančných inštitúciách
k správe o stave čerpania finančných prostriedkov z Fondu Solidarity Európskej únie
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR