Zoznam uznesení zo dňa 9. augusta 2006

k správe o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou
k návrhu rekonštrukcie budovy Colného úradu Košice, ul. Baštová
k návrhu na odvolanie z funkcie splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura
k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Kórejskou republikou
k návrhu zmien Národnej tabuľky frekvenčného spektra na rok 2006
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivosť, aktivačného príspevku, príspevku na bývanie a ochranného príspevku
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády SR č. 321/2006 Z. z.
k návrhu na odvolanie predsedu, podpredsedu a členov Správnej rady a Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre prijímateľa Welding Operations Services Slovakia, s. r. o., Lužianky
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2006
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na viazanie výdavkov kapitol štátneho rozpočtu na rok 2006
k informácii o vytvorení pracovnej skupiny expertov pre aktualizáciu Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013