Zoznam uznesení zo dňa 14. mája 2008

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na podpis Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej
k návrhu opatrení na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v SR
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu systému kontroly a auditu podpôr z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
k návrhu na zrušenie a zmenu uznesenia vlády SR č. 61 z 23. januára 2008
k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2007
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu programu pre prístup k zdrojovým kódom a bezpečnostným riešeniam spoločnosti Microsoft v rámci nadnárodnej iniciatívy Government Security Program - GSP
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 266 z 30. apríla 2008
k návrhu účasti delegácie SR na 4. stretnutí strán Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátu v Bukurešti, Rumunsko, 19. až 21. mája 2008
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Aula Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine pre Univerzitu Komenského v Bratislave
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2008
k návrhu účasti delegácie SR na 97. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce 28. mája 2008 až 13. júna 2008 v Ženeve
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 2. zasadnutí Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Prahe
k návrhu účasti a smernice pre postup delegácie Slovenskej republiky na diplomatickej konferencii ku kazetovej munícii v Dubline (19. až 30. 5. 2008)
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ