Zoznam uznesení zo dňa 30. mája 2007

k informácii o sociálno-ekonomickej situácii v okrese Sobrance
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k Národnému plánu riadenia ochrany štátnych hraníc Slovenskej republiky
k návrhu súboru indikátorov pre sledovanie plnenia opatrení Národného programu reforiem SR
k návrhu na vymenovanie zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Maďarskou republikou a člena Slovensko-maďarskej komisie pre hraničné vody
k návrhu na vymenovanie zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Ukrajinou
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 815 z 28. septembra 2006
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 880 z 18. októbra 2006
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 885 z 18. októbra 2006
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 903 z 25. októbra 2006
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 923 z 31. októbra 2006
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2007
k návrhu koncepcie ochrany utajovaných skutočností Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na uskutočnenie summitu predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny v Bratislave 18. júna 2007
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Slovinskej republikyvedenej predsedom vlády Slovinskej republiky Janezom Janšom v Slovenskej republike 3. a 4. júna 2007
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 1094 z 20. decembra 2006 k návrhu prevzatia záväzkov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Banská Štiavnica a Železníc Slovenskej republiky, Bratislava vyplývajúcich z úverových zmlúv do štátneho dlhu