Zoznam uznesení zo dňa 9. júla 2008

Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2008 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2008
Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie
k správe o plnení strategických cieľov vyplývajúcich z Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 a zásad štátnej politiky cestovného ruchu SR
k návrhu koncepcie financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 – 2006, verzia 2.0
k návrhu súhrnnej správy o ukončení procesu schvaľovania operačných programov Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 financovaných z fondov Európskeho spoločenstva
k návrhu na vyslovenie súhlasu s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2008
k návrhu na bezodplatný prevod správy celej majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Letecká vojenská nemocnica, a. s. a s ňou súvisiaceho výkonu práv a povinností akcionára z Ministerstva obrany SR na Ministerstvo zdravotníctva SR podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
k návrhu obstarania taktických dopravných lietadiel pre ozbrojené sily SR
k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti - Nesprístupňovať
k návrhu na uzatvorenie Memoranda o porozumení v zdravotníckej oblasti medzi vládou Slovenskej republiky a Najvyšším ľudovým výborom Veľkej líbyjskej arabskej ľudovej socialistickej džamahírije
k správe o priebehu a výsledkoch Diplomatickej konferencie ku kazetovej munícii v Dubline (19. – 30. mája 2008)
k návrhu na začatie obstarávania stavby Dostavba areálu Ministerstva zahraničných vecí SR
k správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2008 a východiskám pre jej ďalší rozvoj
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2008
k správe o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom
k návrhu zákona o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov
k správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2007
k návrhu na zrušenie úloh z uznesení Rady obrany štátu z obdobia rokov 1993 – 2002 ponechaných v platnosti po roku 2003
k návrhu zámeru výstavby a ďalšieho rozvoja bezpečnostného systému Slovenskej republiky do roku 2010
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k 15. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj – IDA a k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov v rámci IDA
k návrhu rezortného programu pre Operačný program Výskum a vývoj
k návrhu na poskytnutie odmeny za I. polrok 2008 predsedom a podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu, podpredsedovi Poštového regulačného úradu, predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, predsedníčke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predsedovi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, splnomocnencovi vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry SR
k návrhu na zmenu úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 1055 z 12. decembra 2007
k súboru nástrojov a opatrení na zabránenie neodôvodnenému nárastu cien v súvislosti so zavedením eura v SR
k návrhu na poskytnutie odmeny prednostom krajských pozemkových úradov, prednostom krajských lesných úradov a riaditeľom obvodných pozemkových úradov za I. polrok 2008
k návrhu na vymenovanie plk. Mgr. Stanislava Jankoviča, viceprezidenta Policajného zboru, plk. prof. JUDr. Jozefa Kurila, CSc., rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave, plk. PaedDr. Tibora Gašpara, riaditeľa úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru, plk. PhDr. Márie Kreslovej, generálnej riaditeľky Zboru väzenskej a justičnej stráže a h.c.r. JUDr. Eleonóry Kročianovej, generálnej riaditeľky Colného riaditeľstva Slovenskej republiky do hodnosti generála
k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 16. výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky
k návrhu na uzavretie Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a štátmi CARIFORUM-u na strane druhej
k návrhu na zriadenie Rady vlády SR pre seniorov a k návrhu na transformáciu Rady vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím na Radu vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím
k návrhu na zriadenie detenčného ústavu
k návrhu na zrušenie úlohy C. 6 uznesenia vlády SR č. 462 z 23. mája 2007
k správe o doterajšom priebehu a výsledkoch rokovania s Maďarskou republikou o implementácií rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros a návrh ďaľšieho postupu