Zoznam uznesení zo dňa 30. augusta 2006

k návrhu na voľbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku SR
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 42)
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 27/2006 prijatého na 2. schôdzi Národnej rady SR
k správe o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie
k správe o činnosti obcí a vyšších územných celkov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy za rok 2005
k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu a na zmenu predsedu slovenskej časti Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
k návrhu štatútu Kancelárie zástupcu Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene prílohy k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach, podpísanej v Prahe 28. marca 2000, formou výmeny nót
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom OSN o poskytovaní podporných služieb
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohode medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o bezpečnosti informácií
k návrhu účasti delegácie SR na 61. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie
k návrhu na účasť delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na vrcholnej schôdzke Stretnutie Ázia – Európa 6 v Helsinkách, Fínsko, 10. a 11. septembra 2006
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 334 z 26. apríla 2006 k návrhu na uzavretie Opčného protokolu k Dohovoru o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu
k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády na humanitárnu pomoc Libanonu
k návrhu na zmenu v nominácii členov slovenskej delegácie do Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie 2006 - 2010
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2006
k návrhu na vymenovanie zástupcov štátu v Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Správy štátnych hmotných rezerv SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na vyplatenie náhrady bývalému predsedovi Úradu pre štátnu službu Ľubomírovi Plaiovi podľa § 102 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu zániku funkcie predsedu rušením Úradu pre štátnu službu
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu
k návrhu na účasť delegácie SR na 50. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni 18. až 22. septembra 2006
k návrhu postupu delegácie Slovenskej republiky na XXVIII. plenárnom zasadnutí Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní C. I. P. vo Viedni 18. až 22. septembra 2006
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry SR
k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského lesného úradu v Bratislave, Krajského lesného úradu v Trnave, riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Bratislave, riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Senci a riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Prievidzi
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva SR