Zoznam uznesení zo dňa 15. januára 2003

k Dodatku návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o sociálnom zabezpečení
k Dodatku návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom o sociálnom zabezpečení
k správe o postupe a priebehu transformácie Železníc SR
k aktualizovanému Komplexnému programu boja so zločinnosťou
k správe o realizácii opatrení Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 a o ich aktualizácii z hľadiska priorít a s ohľadom na ochranu hlavného mesta SR Bratislavy
k návrhu rokovacieho poriadku výboru pre zahraničnú politiku Bezpečnostnej rady SR
k návrhu rokovacieho poriadku výboru pre koordináciu spravodajských služieb Bezpečnostnej rady SR
k správe o priebehu a výsledkoch IX. samitu Medzinárodnej organizácie frankofónie a získaniu štatútu člena pozorovateľa pre SR v tejto organizácii (Bejrút 18. až 20. októbra 2002)
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 989 zo 4. septembra 2002 k správe o povodniach na vodných tokoch v SR v roku 2002 s návrhom na rozpočtové krytie nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce a niektorých spôsobených škôd
k návrhu na zrušenie úloh B.44, B.45, B.46 a B.58 z uznesenia vlády SR č. 1154 z 12. decembra 2001 a úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002
k návrhu na vyslovenie súhlasu s odplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže – nehnuteľnosť Lipovce
k návrhu na zmenu zamerania kontroly efektívnosti plnenia úloh ústredných orgánov štátnej správy a vybraných organizácií Úradom vlády SR na obdobie od 1. júla 2002 do 31. decembra 2002
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2003
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
k správe o priebehu a výsledkoch prístupových rozhovorov SR o členstve v Organizácii Severoatlantickej zmluvy
k návrhu na zrušenie funkcie splnomocnenca vlády SR pre zmluvné zabezpečenie prevádzky a údržby 750 kV medzištátnych vedení spájajúcich Ukrajinu s Poľskou republikou a Ukrajinu s Maďarskou republikou
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci december Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002
k návrhu na určenie platových náležitostí splnomocnencovi vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy
k návrhu na odvolanie prednostov krajských úradov a na vymenovanie prednostov krajských úradov a na odvolanie prednostu Okresného úradu v Dunajskej Strede
k návrhu podielu príspevkov Slovenskej republiky do spoločných rozpočtov Organizácie Severoatlantickej zmluvy