Zoznam uznesení zo dňa 22. augusta 2001

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona NR SR č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov
k legislatívnemu zámeru návrhu zákona o obrane SR
k legislatívnemu zámeru návrhu zákona o ozbrojených silách
k správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2001
k správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2001
k správe o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike 2001
k správe o prijatí rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Ľ. Feldek v. Slovenská republika z 12. 7. 2001 a návrh ďalšieho postupu
k návrhu štatútu Porady ekonomických ministrov vlády SR
k návrhu štatútu Hospodárskej rady vlády SR
k návrhu na zmenu štatútu Rady vlády SR pre deti a mládež
k návrhu na zriadenie Národnej pandemickej komisie SR a návrhu plánu opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike
k návrh na úpravu systemizácie colníkov v štátnej službe na rok 2001
k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone o štátnom rozpočte na rok 2001 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity a Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity - III. časť
k návrhu na zmenu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov na rozšírenie ich odborných a jazykových vedomostí zjednodušenou formou výmeny osobných nót
k návrhu na pristúpenie k Dohode týkajúcej sa tvorby globálnych technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré sa môžu montovať alebo používať na kolesových vozidlách
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o spolupráci v oblasti telekomunikácií a pôšt
k správe o priebehu a výsledkoch posudzovania Východiskovej a druhej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
k návrhu účasti delegácie SR na 33. Valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva (25. 9. - 5. 10. 2001, Montreal)
k návrhu na usporiadanie 8. konferencie európskych ministrov zodpovedných za sociálne zabezpečenie v roku 2002 v SR
k návrhu na zrušenie úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 230 z 11. apríla 2000 ku koncepcii decentralizácie a modernizácie verejnej správy a úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 462 z 21. júna 2000 k návrhu na zabezpečenie koordinácie priebehu prípravy a realizácie reformy verejnej správy
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády SR pre realizáciu projektu stratégie reformy a decentralizácie verejnej správy v SR
k návrhu na odvolanie a na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj automobilovej výroby na Slovensku
Návrh na zmenu uznesení vlády SR č. 376 z 26.5 . 1998, č. 1089 z 8. 12. 1999 a úlohy 18 z 58. rokovania vlády SR 29. 9.1999
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2001
k návrhu Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2002 - 2004
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb, ktoré nespĺňajú podmienky na vstup alebo pobyt na území druhého štátu
k návrhu na uzatvorenie Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Organizáciou NATO pre technické zabezpečenie a zásobovanie o spolupráci v oblasti logistického zabezpečenia
k návrhu na vytvorenie zmiešanej vládnej komisie na zistenie možnosti odškodnenia židovských obetí holocaustu v SR
k návrhu na odvolanie JUDr. Bohuslava Beňu z funkcie prednostu Okresného úradu vo Veľkom Krtíši
k návrhu na odvolanie riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc PhDr. Miroslava Hladíka
k návrhu na zmenu akcionárov akciovej spoločnosti SARIO a zrušenie úloh z uznesenia vlády SR č. 301 z 10. mája 2000