Zoznam uznesení zo dňa 3. júna 2009

k návrhu Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k opakovaným nacionalistickým výrokom Viktora Orbána, predsedu FIDESZ-MPP a niektorých ďalších predstaviteľov počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu smerujúcich k etnickej separácii, popieraniu suverenity susedných krajín, ako aj k spochybňovaniu územnej celistvosti Slovenskej republiky a podnecovaniu nestability v strednej Európe (tlač 1125)
k správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2008
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady bankyExportno–importnej banky Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského lesného úradu v Prešove
k návrhu kandidáta Slovenskej republiky na sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev v Luxemburgu
k návrhu poslanca Národnej rady SR Martina Pada na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1032)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského lesného úradu v Trnave
k správe o plnení opatrení vlády SR na prekonanie dopadov finančnej a hospodárskej krízy za I. štvrťrok 2009
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica v Chorvátskej republike 12. júna 2009
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1211/2004 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 444/2003 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2009
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Čiernej Hory o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností