Zoznam uznesení zo dňa 5. septembra 2007

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi
k návrhu na ratifikáciu a predbežné vykonávanie dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej
k návrhu na podpis Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci
k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym centrom pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF)
k správe o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2006 a návrhu programu starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2008
k návrhu oficiálnej účasti Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2010 v Šanghaji
k správe o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva pôdohospodárstva SR podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením vlády SR č. 86 z 31. januára 2007
k návrhu na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov pre Ministerstvo zdravotníctva SR, Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou Bratislava, Fakultnú nemocnicu Trenčín a Fakultnú nemocnicu s poliklinikou J. A. Reimana Prešov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v súlade s bodom A. 2 uznesenia vlády SR č. 86 z 31. januára 2007
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2007
k návrhu na vymenovanie vrchného inšpektora Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
k návrhu na určenie platových náležitostí vrchného inšpektora Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu štatútu Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vlákien a trojzložkových zmesí textilných vlákien v znení nariadenia vlády SR č. 385/2006 Z. z.
k návrhu na podpis Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Čiernohorskou republikou
k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády Slovenskej republiky na činnosť sekretariátu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre územnú samosprávu na rok 2007
k postupu výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou PPP
k návrhu Národného programu znižovania emisií základných znečisťujúcich látok do roku 2010
k návrhu na odvolanie a vymenovanie delegáta Slovenskej republiky vo Finančnom výbore Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN
k návrhu štatútu splnomocnenca vlády SR pre urýchlenie postupu výstavby nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku (splnomocnenec vlády SR pre diaľnice a rýchlostné komunikácie)
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre urýchlenie postupu výstavby nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku (splnomocnenec vlády SR pre diaľnice a rýchlostné komunikácie)
k informácii o nepriaznivej dopravno-bezpečnostnej situácii spôsobenej prostriedkami hromadnej prepravy osôb
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave