Zoznam uznesení zo dňa 13. decembra 2001

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí (tlač 1240)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Jozefa Kužmu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1228)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o zavedení letného času v rokoch 2002 až 2006
k návrhu nariadenia vlády SR o pamiatkových rezerváciách Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula a Spišská Sobota
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych inplantovateľných zdravotníckych pomôcok
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok
k návrhu transformácie Štátneho fondu zdravia do kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR s účinnosťou k 1. 1. 2002
k pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE
k správe o činnosti Národného fondu za rok 2001
k návrhu územno-hospodárskeho rozvoja trnavského regiónu po roku 2005 s ohľadom na odstavenie JE V-1 z prevádzky a jej dopady na sociálnu situáciu v regióne
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Japonska o udelení grantu japonskej vlády Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, uzavretej formou výmeny nó
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Európskej rade v Laeken 15. decembra 2001
k návrhu na riešenie úhrady výdavkov v súvislosti s realizovaním programov sociálneho bývania
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Poštového úradu
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2001
k návrhu navýšenia objemu finančných prostriedkov na služobné príjmy v štátnej službe na rok 2001 pre Železničnú políciu
k návrhu na zmenu účelu použitia prostriedkov programu „Výstavba diaľničnej infraštruktúry“
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za dlhopisy emitované Slovenským elektrárňam, a.s., ktoré budú využité v roku 2001
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 395 z 9. mája 2001 a uznesenia vlády SR č. 1051 z 31. októbra 2001
k návrhu na určenie odmeny predsedom ústredných orgánov štátnej správy SR, splnomocnencovi na ochranu osobných údajov v informačných systémoch, predsedovi Úradu pre finančný trh, podpredsedovi rady a členom rady Úradu pre finančný trh a riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu za II. polrok 2001 - NESPRÍSTUPŇOVAŤ !
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 952 z 3. 10. 2001
k správe o výsledkoch rokovaní štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V. Podstránskeho s námestníkom ministra financií Ruskej federácie S. I. Kolotuchinom, ktoré sa uskutočnili 10. októbra 2001 v Prahe a 2. novembra 2001 v Bratislave a návrh na ďalší postup pri riešení zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike - VYHRADENÉ !