Zoznam uznesení zo dňa 1. júla 2009

k návrhu organizačného, personálneho, materiálno-technického a finančného zabezpečenia na vytvorenie špecializovanej jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK) v SR
k návrhu Koncepcie ochrany hospodárskych (ekonomických) záujmov spotrebiteľov
k návrhu vyhodnotenia prvej etapy Pilotného projektu k Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov
k priebežnému vyhodnoteniu plnenia koncepcie informačnej kampane vo vzťahu k digitalizácii televízneho vysielania
k správe o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach prideľovania kvót mlieka
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú opatrenia na úpravu požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní s malým objemom výroby
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v I. polroku 2009 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v II. polroku 2009
k súhrnnej správe o piatom roku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2009
k návrhu postupu transparentného riešenia komplexného využitia potenciálu Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a priľahlého územia
k návrhu na zmenu a doplnenie štatútu splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
k návrhu koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a akreditácie na roky 2009 až 2012
k návrhu na zvýšenie základného imania Nemocnice svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 812 72 Bratislava peňažným vkladom štátu
k návrhu na zvýšenie základného imania Nemocnice svätého Michala, a. s. peňažným vkladom zo štátnych finančných aktív