Zoznam uznesení zo dňa 25. februára 2003

k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Kuvajt o statuse ozbrojených síl
k správe o výsledkoch prístupových rozhovorov medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy a návrh ďalšieho postupu