Zoznam uznesení zo dňa 13. septembra 2006

k návrhu poslanca Národnej rady SR Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 50)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel
k návrhu Programu rozvoja bývania
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
k návrhu postupu pri vytvorení operatívneho systému, ktorý reaguje na akútnu situáciu súvisiacu so zvyšovaním cien pohonných hmôt a energie
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 502 zo 7. júna 2006 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov
k návrhu na zrušenie úlohy v bode B.13 uznesenia vlády SR č. 779 zo 6. októbra 2005
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Mirkom Topolánkom v Slovenskej republike 14. septembra 2006
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2006
k návrhu na odvolanie prednostu Krajského stavebného úradu v Trenčíne
k návrhu na odvolanie prednostov krajských úradov životného prostredia