Zoznam uznesení zo dňa 9. júla 2003

k návrhu zákona o ochrane štátnej hranice
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 162/2002 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
k návrhu nariadenia vlády SR o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO)
k návrhu nariadenia vlády SR o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky zdravotnej neškodnosti pri uvádzaní niektorých druhov vajec na trh
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 736/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh, jeho výmenách s členskými štátmi EÚ a dovozoch z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú minimálne opatrenia na tlmenie určitých chorôb lastúrnikov
k návrhu nariadenia vlády SR o identifikácii a registrácii zvierat
k návrhu nariadenia vlády SR o hlásení chorôb zvierat
k návrhu nariadenia vlády SR o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi veterinárnej správy, orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských štátov Európskej únie a o spolupráci medzi nimi a Európskou komisiou pri zabezpečovaní správneho použitia právnych predpisov vo veterinárnej a zootechnickej oblasti
k návrhu nariadenia vlády SR o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti určitým zoonózám a určitým pôvodcom zoonóz u zvierat a v produktoch živočíšneho pôvodu, na účely zabránenia ohnísk nákaz a intoxikácií prenášaných potravinami
k návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb
k návrhu nariadenia vlády SR o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné alebo vedecké účely
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na tlmenie afrického moru koní
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do SR z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúčky oviec
k návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh
k návrhu nariadenia vlády SR o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi Európskych spoločenstiev
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní divo žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi Európskych spoločenstiev a dovoze z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh
k návrhu nariadenia vlády SR o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave
k návrhu nariadenia vlády SR o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky
k návrhu nariadenia vlády SR o vyšetrovaní čerstvého mäsa na trichinely
k návrhu nariadenia vlády SR o opatreniach na tlmenie klasického moru hydiny
k návrhu nariadenia vlády SR o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách v záujme zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu
Uznesenie
k návrhu nariadenie vlády SR o zootechnických a genealogických požiadavkách na obchodovanie s koňovitými zvieratami, ich spermou, vajíčkami a embryami
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zdravotné požiadavky na živočíšne vedľajšie produkty, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu
k návrhu nariadenia vlády SR o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi Európskych spoločenstiev a pri dovoze z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat a v záujme zdravia ľudí pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám
k návrhu nariadenia vlády SR o pravidlách na prevenciu, tlmenie a eradikáciu niektorých prenosných spongiformných encefalopátií
k návrhu nariadenia vlády SR o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh
k návrhu nariadenia vlády SR o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými
k návrhu nariadenia vlády SR o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta – agonistických látok v chove hospodárskych zvierat
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 707/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády SR č. 185/2003 Z. z.
k návrhu na riešenie vysporiadania dokumentárnych inkás v ČSOB, a. s. Praha vzťahujúcich sa k tzv. podnikovým pohľadávkam Slovenskej republiky voči Ruskej federácii
k správe o stave vymáhania pohľadávok SR v zahraničí za rok 2002
k správa o finančnom hospodárení Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a Národného úradu práce za rok 2002
k správe o stave plnenia vládou prijatých opatrení na úseku ochrany pred požiarmi a záchranných činností s návrhom súvisiacich opatrení
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Andorrského kniežatstva, ktorí vstupujú na územie SR
k národnému zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území
k návrhu priebežnej správy o stave úloh, ktoré je potrebné vykonať, aby SR pristúpila k Aarhuskému dohovoru
k návrhu na súhlas s presunom finančných prostriedkov medzi programami v rozpočtovej kapitole Ministerstva obrany SR v roku 2003 v zmysle § 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov na zabezpečenie financovania vyslanej ženijnej jednotky ozbrojených síl SR do Irackej republiky
k správe o plnení Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR
k správe o realizácii Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života za rok 2002 vrátane opatrení na ďalšie obdobie
k návrhu na zrušenie úlohy č. 6 na mesiac október z Plánu práce vlády SR na rok 2003
k návrhu na zrušenie úlohy č. 17 v mesiaci apríl v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003 – návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
ku koncepcii šifrovej ochrany informácií v SR na roky 2004 až 2008
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2003
k návrhu Memoranda o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou o účasti SR na programe spoločenstva IDA
k správe o príprave V. Ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie, ktorá sa uskutoční 10. až 14. 9. 2003 v Kankúne, Mexiko a návrh na zloženie delegácie SR
k návrhu na vyslanie dvoch delegátov SR na deviate zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní