Zoznam uznesení zo dňa 16. júna 2004

k návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z. a ústavného zákona č. 323/2004 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 199/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácii pre domácnosť energetickým štítkom
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády SR č. 307/2002 Z. z.
k návrhu modelu financovania Projektu výstavby závodu na výrobu automobilov spoločnosťou KIA a závodu na výrobu automobilových súčiastok Hyundai Mobis
k správe o stave transpozičného deficitu smerníc určených na prevzatie do vnútroštátneho právneho poriadku
k vyhodnoteniu informačných aktivít vlády Slovenskej republiky pre obyvateľov Slovenskej republiky pred vstupom do Európskej únie a stratégia informovania verejnosti po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie
k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 12. výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky
k správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2004 a návrhu východísk pre jej ďalší rozvoj
k návrhu na poskytnutie bezodplatnej pomoci Srbsku a Čiernej Hore - mostná konštrukcia Bailey Bridge
k správe o priebehu a výsledkoch summitu predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (Kroměříž, 12. mája 2004)
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 17. a 18. 6. 2004
k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu Programu znižovania znečistenia vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami
k návrhu na účasť delegácie SR na 4. ministerskej konferencii o životnom prostredí a zdraví, ktorá sa bude konať v Budapešti, Maďarsko, 23. až 25. júna 2004
k správe o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2003
k návrhu na zrušenie úlohy B.1 z uznesenia vlády SR č. 67 z 21. januára 2004
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 534 z 22. mája 2002
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v IV. štvrťroku 2003
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2004
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 965/2004 a 997/2004, prijatých na 26. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a o zmene a doplnení ďalších zákonov (tlač 726)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
k návrhu zákona o účasti Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o regulácii lovu veľrýb (Washington, 2. december 1946) a Protokolu zmien a doplnkov (Washington, 19. november 1956)
k správe o vysporiadaní pohľadávok Slovenskej republiky voči Ruskej federácii v roku 2003 a návrh na ďalší postup riešenia zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike v ďalších rokoch
k návrhu prechodu výkonu osobnej kontroly a kontroly prepravovaných vecí osôb zúčastnených na leteckej doprave z Policajného zboru na prevádzkovateľov letísk
k ročnej správe o výsledku hospodárenia EXIMBANKY SR za rok 2003
k návrhu na uzavretie Dohody o podpore, poskytovaní a používaní satelitných navigačných systémov GALILEO a GPS a príslušných aplikácií
k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a štátom Izrael
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu dodatku č. 2 k východiskám rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky