Zoznam uznesení zo dňa 30. mája 2001

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z.z. o peňažných náležitostiach vojakov
k správe o prevzatých štátnych zárukách a o stave vymáhania pohľadávok z realizovaných štátnych záruk
k správe o súčasnom stave finančného, materiálno-technického a odborného personálneho zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb, starostlivosti o občanov s duševnými poruchami a poruchami správania v zariadeniach sociálnych služieb, vrátane analýzy možnosti prechodu vybraných zariadení sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové organizácie na príspevkovú formu hospodárenia
k návrhu na vyhlásenie obcí Šaštín-Stráže a Krásno nad Kysucou za mestá
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
k návrhu na uzavretie Dohody medzi SR a Portugalskou republikou o leteckej doprave
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Portugalskej republiky vedenej predsedom vlády Antóniom Guterresom v Slovenskej republike 4. až 6. júna 2001
k návrhu na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na siedme zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke
k návrhu na zrušenie splnomocnenca vlády SR pre rokovania o dostavbe Jadrovej elektrárne Mochovce
k správe o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Dušan Stančiak v. Slovenská republika
k správe o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Vladimír Marônek v. Slovenská republika
k návrhu na zrušenie úloh z uznesení vlády SR
k návrhu na zrušenie úlohy vyplývajúcej z bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 886 z 31. 10. 2000 k návrhu koncepcie prechodu zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na systém povinne zmluvného poistenia
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k 23. 5. 2001
k správe o ukončení rokovaní o ďalšej liberalizácii obchodu medzi SR a EÚ so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami a návrh na úpravu koncesných listín medzi SR a EÚ
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení privatizačný projekt státního peněžního ústavu Investiční banka, Praha, schválený uznesením vlády ČSFR č. 108 z 20. februára 1992
k návrhu na pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre projekty trilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Rakúskej republiky
k návrhu ďalšieho postupu nakladania s majetkom Hotela FORUM s.r.o. Bratislava
k správe o výsledku kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v IV. štvrťroku 2000, so zameraním na kontrolu úloh z uznesení vlády SR, týkajúcich sa riešenia dopadov sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v roku 2000
k správe o Projekte pomoci asociovaným krajinám pri budovaní inštitúcií pre prijatie a uplatňovanie acquis communautaire - twinning
k Národnému programu pre prijatie acquis communautaire 2001
k návrhu výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2000
k ročnej účtovnej závierke Fondu národného majetku SR za rok 2000
k ročnej správe o výsledku hospodárenia EXIMBANKY SR za rok 2000
k návrhu na financovanie rozvojových projektov STV a SRo
k návrhu na zmenu bodu A.1 uznesenia vlády SR č. 367 z 25. apríla 2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001
k informácii o priebehu súdneho konania proti Slovenskej republike (Úradu vlády SR) vo veci výberového konania Phare projektu SR 9808 01 01 „Právne poradenstvo pre aproximáciu legislatívy so zameraním na krátkodobé a strednodobé priority Partnerstva pre vstup“