Zoznam uznesení zo dňa 20. júna 2001

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o majetku vyšších územných celkov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 208/1994 Z.z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku
k návrhu nariadenia vlády SR o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
k analýze účinnosti a pôsobenia súčasného systému orgánov trhového dozoru a k návrhu legislatívneho zámeru zákona o integrácii kontroly na trhu
k správe o plnení Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR
k správe o riešení oddlženia krajských úradov s dôrazom na oddlženie škôl a školských zariadení za rok 1999 a 2000
k návrhu na prerozdelenie účelových finančných prostriedkov - bežných transferov pre stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania v roku 2001
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 758 z 27. septembra 2000 k návrhu modelu transformácie elektroenergetiky SR a spôsobu privatizácie časti majetku podnikov elektroenergetiky a návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii štátneho podniku Západoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom v Bratislave
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje uznesenie prezídia FNM SR o spôsobe naloženia s majetkovou účasťou FNM SR v spoločnosti GEOS a.s. Bratislava a zmenu rozhodnutia MSPNM SR o schválení privatizačného projektu podniku IGHP, š. p. Žilina
k návrhu na podpísanie Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vzájomnej výmene vodičských preukazov
k návrhu účasti delegácie SR na Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN k problematike HIV/AIDS
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny
k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov Armády SR do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov Armády SR do vyššej generálskej hodnosti
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001
k návrhu 2. etapy privatizácie zdravotníckych zariadení
k dobudovaniu koncových zdravotníckych pracovísk v SR
k správe o priebehu a výsledkoch 4. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ na úrovni ministrov zahraničných vecí
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
k návrhu reformy daňovej správy SR
k správe o pripravenosti SR na členstvo v EÚ za obdobie september 2000 - jún 2001
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k 10. 6. 2001
k návrhu na uzavretie Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky
ku kvantifikácii nákladov na realizáciu opatrení zameraných na ochranu SR pred zavlečením BSE