Zoznam uznesení zo dňa 17. januára 2007

k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v II. polroku 2006 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v I. polroku 2007
k návrhu na zmenu predsedov slovenských častí zmiešaných komisií vytvorených v zmysle Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom zahraničných vecí MR z 24. novembra 1998 o vytvorení mechanizmu slúžiaceho napomáhaniu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej 19. marca 1995 v Paríži
k rámcovému návrhu zabezpečenia príprav a výkonu predsedníctva SR vo Výbore ministrov Rady Európy (november 2007 – máj 2008)
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Kežmarku
k návrhu na odvolanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Humennom
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh
k návrhu nariadenia vlády SR o registrácii odrôd pestovaných rastlín
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
k návrhu na uzavretie Prvého dodatku k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Afganskej islamskej republiky o darovaní vojenského materiálu
k návrhu na vyslanie chirurgického tímu ozbrojených síl Slovenskej republiky do misie OSN UNIFIL na území Libanonu na dve rotačné obdobia po dobu 2,5 mesiaca na plnenie úloh v prospech personálu UNIFIL, miestneho obyvateľstva alebo ktorejkoľvek inej, aj nepriateľskej osoby (podľa Ženevských konvencií)
k návrhu ďalšieho postupu Slovenskej republiky vo veci listu Európskej komisie z 22. novembra 2006 (predajné limity spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. na trhoch Rumunska a Bulharska)
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Čínskej ľudovej republike 4. až 9. februára 2007
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2007
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
k návrhu Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2007