Zoznam uznesení zo dňa 28. februára 2007

Nk návrhu zákona o uznávaní odborných kvalifikácií
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády SR č. 538/2006 Z. z.
Nk návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu krajského pozemkového úradu a riaditeľov obvodných pozemkových úradov
k návrhu ďalšieho postupu realizácie rozostavanej stavby Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia budovy č. XVIII pre Bezpečnostný úrad
k návrhu ďalšieho postupu realizácie rozostavanej stavby Prešov – ubytovacia budova pre 200 profesionálnych vojakov
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Rakúskej republiky vedenej spolkovým kancelárom Alfredom Gusenbauerom v Bratislave 18. februára 2007
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti dokumentácie k žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku a podrobnosti dokumentácie k žiadosti o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh
k vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2006 - 2008 (Priebežná správa za rok 2006) a návrhu dodatku k Akčnému plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2006 - 2008 – aktualizácia aktivít na rok 2007
k návrhu na odvolanie členov Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na vymenovanie nových členov Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu na ocenenie športovcov za výsledky v roku 2006
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2007
k návrhu na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku vlády Slovenskej republiky a Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky
k návrhu štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v III. štvrťroku 2006 a uznesenia vlády SR č. 34/2006 s osobitným zreteľom na kontrolu plnenia opatrení uvedených v odpovedi vlády SR na Správu pre vládu o návšteve SR, ktorú uskutočnil Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (Výbor CPT)
k pozícii Slovenskej republiky k ročnej správe Európskej komisie k revidovanej Lisabonskej stratégii pre jarné zasadnutie Európskej rady 8. a 9. marca 2007
Uznesenie
k návrhu zákona o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z.
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 8. a 9. marca 2007
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Úradu vlády Slovenskej republiky
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedníčke Štatistického úradu SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona NR SR č. 160/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Správa o výsledkoch právnej analýzy preskúmania právnej a ekonomickej relevantnosti spôsobu usporiadania majetkových a prevádzkových vzťahov na Vodnej elektrárni Gabčíkovo - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na ďalšie pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii ISAF v Afganistane
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - doverné
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverné
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverné
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverené
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverené
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverené
k návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverné
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverné
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverné
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverné