Zoznam uznesení zo dňa 28. septembra 2005

k návrhu zákona o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 95/2001 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o verejnom obstarávaní
k návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2006
k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2006 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k správe o pokroku pri využívaní prostriedkov ES
k správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2005 a východiskám pre jej ďalší rozvoj
k správe o súčasnom stave sociálno-ekonomickej úrovne v jednotlivých regiónoch Slovenska a pripravovaných opatreniach na odstraňovanie sociálno-ekonomických rozdielov v jednotlivých regiónoch do konca volebného obdobia
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2005
k návrhu zákona o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dodatkového protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k správe o súčasnej situácii a možných rizikách ďalších vplyvov Projektu KIA/HYUNDAI na verejné financie
k súhrnnej správe o prvom roku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii
k Národnému konventu o Európskej únii 2006 – 2008
k návrhu na transformáciu Technickej inšpekcie na akciovú spoločnosť
k návrhu na odvolanie Ing. Pála Keszegha z funkcie prednostu Krajského úradu v Trnave, na odvolanie Mgr. Lászlóa Biróa z funkcie prednostu Obvodného úradu v Galante a na vymenovanie do týchto funkcií
k návrhu na bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k správe o aktuálnom stave Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001
k návrhu na zrušenie úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 827/2002
k návrhu na vstup Slovenskej republiky do Pracovnej skupiny pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, zachovania pamiatky a výskumu holokaustu
k návrhu Národnej správy SR spracovanej v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom
k správe o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 2004
k programovému plánu rezortu Ministerstva obrany SR na roky 2006 až 2011