Zoznam uznesení zo dňa 26. septembra 2001

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov (tlač 1058)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o ochrane súkromia a o príslušnosti súdov pri použití informačno-technických prostriedkov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1145)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (tlač 1085)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Petra Bohunického na vydanie zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obecnými úradmi (tlač 1095)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1123)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností v znení neskorších predpisov (tlač 1141)
k návrhu poslanca Národnej rady SR G. Palacku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov (tlač 1128)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
k návrhu zákona o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov SR v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 7/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 8/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády SR č. 488/2000 Z.z.
k návrhu zákona o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom
k návrhu zákona o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon)
k návrhu zákona o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu Rámcovej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj týkajúcej sa aktivít Medzinárodného fondu na podporu odstavenia Bohuníc
k návrhu na odvolanie Ing. Antona Poliaka z funkcie prednostu Okresného úradu v Krupine a na vymenovanie MVDr. Pavla Poliaka do tejto funkcie
k návrhu postupu pri ďalšom uplatňovaní nariadenia vlády SR č. 192/1998 Z.z. o podmienkach oslobodenia novovzniknutých daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb a pri uplatňovaní § 35 a § 35a zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na stanoviská Európskej komisie k ich uplatňovaniu a na čl. 64 Európskej dohody o pridružení
k návrhu opatrení na riešenie problému výdavkov kapitol krajských úradov v roku 2001
k návrhu na riešenie financovania činnosti príslušníkov Armády SR v mierových misiách v súvislosti s nedostatkom prostriedkov na devízovom účte Ministerstva obrany SR
k informácii o príčinách, ktoré viedli ku krachu Devín banky, a.s. a o krokoch vlády SR a Národnej banky Slovenska od r. 1998 po nútenú správu na zabezpečenie ochrany vkladov a riadneho fungovania banky
k návrhu valorizácie dôchodkov v súvislosti s prípravou štátneho rozpočtu na roky 2001, 2002 a postupu na nasledujúce roky
k správe o stave a rozvoji malého a stredného podnikania a jeho podpore v SR v roku 2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov – časť Obvodné zdravotné stredisko Radničné námestie 7
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii podniku VOJENSKÝ KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV, štátny podnik, so sídlom v Harmanci
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku Výskumný ústav hutníckej keramiky, š. p., Bratislava
k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky po splatnosti voči Indickej republike
k návrhu na vypovedanie Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci žien zamestnávaných v priemysle (revidovaný v roku 1948) č. 89 z roku 1948 Slovenskou republikou a návrh na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990 Slovenskou republikou
k návrhu na prijatie zrušenia Protokolu C a zmeny Protokolu D k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Európskym združením voľného obchodu, podpísanej v Prahe 20. marca 1992
k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 13. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, ktoré sa bude konať v Colombe, Srí Lanka, 16. až 19. 10. 2001
k návrhu účasti SR na 7. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Marakéši, 29. 10. až 9. 11. 2001
k návrhu na uskutočnenie cesty oficiálnej delegácie pod vedením predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu do Rakúskej republiky 28. 9. 2001
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2001
k návrhu Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2002 (RNP PRENAME 2002)
k návrhu na udelenie hlavnej ceny XXVIII. Medzinárodného festivalu odborných filmov, TV a videoprogramov EKOTOPfilm 2001
k návrhu na rozšírenie Ústrednej povodňovej komisie
k návrhu spôsobu finančného a personálneho zabezpečenia realizácie projektu Komplexného automatizovaného systému Rady obrany štátu a siete GOVNET
k návrhu na predĺženie termínu časového použitia a vyúčtovania na časť finančných prostriedkov poukázaných Úradu vlády SR na ukončenie vysporiadania majetkových vzťahov medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou v zmysle uznesenia vlády SR č. 1053/2000 bod C.2 na akciu výstavba chrámu a farskej budovy v obci Vyšný Mirošov
k pripojeniu sa Slovenskej republiky k záverom a Akčnému plánu boja proti terorizmu z mimoriadnej Európskej rady v Bruseli 21. 9. 2001
k návrhu na povolanie vojakov Armády Slovenskej republiky na zabezpečenie ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky - TAJNÉ !