Zoznam uznesení zo dňa 10. apríla 2002

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Ivanovi Šimkovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra SR (tlač 1462)
k návrhu zákona o burze cenných papierov
k návrhu zákona o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z.
k návrhu na ratifikáciu Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach
k návrhu zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z..
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasujú sankcie Rady bezpečnosti Organizácie Spojených národov
k Prioritám vlády SR vo vzťahu k rómskym komunitám na rok 2002, Komplexný rozvojový program rómskych osád a Program sociálnych terénnych pracovníkov
k použitiu prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa – sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity – II. časť
k návrhu na zabezpečenie účasti SR v Iniciatíve Spoločenstva INTERREG III zameranej na transeurópsku spoluprácu a podporu harmonického a vyváženého rozvoja európskeho priestoru
k finančnému memorandu ISPA pre rok 2001 pre projekt Výstavba diaľnice D 61, časť Viedenská cesta – Prístavný most v Bratislave
k návrhu nového modelu aktívneho poskytovania informácií o procese prideľovania dotácií
k návrhu Národného akčného plánu zamestnanosti na roky 2002 a 2003
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnou radou SR s Protokolom proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, doplňujúcim Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Protokolom o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúcim Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu
k zoznamu rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií navrhnutých na ich premenu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2002
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 1154/2001 k 5. 4. 2002
k návrhu na prijatie športovcov na Úrade vlády SR
k návrhu štatútu zmiešanej komisie vlády Slovenskej republiky
k návrhu právneho stanoviska k pripomienkam prezidenta Slovenskej republiky zo 4. apríla 2002 k zákonu o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na vymenovanie členov orgánov Úradu pre finančný trh